වර්තමානයේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ බොහෝ පුද්ගලයන් ඉඩක් ඇති සෑම ස්ථානයකම කුමන හෝ වගා...