මානසික අවපිඩනය නැත්නම් depression කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නා අපි අතර බොහෝ දෙනාට නිශ්ශබ්දව පවතින රෝගී තත්වයක්...