මේ වනවිට සමාජමාධ්‍ය ඔස්සේ බොහෝ කතාබහට ලක්වන Listeria monocytogenes විශබීජය ගැනයි අද මේ අවදානය.. ශ්‍රී පාද...