වර්තමානය වන විට මිනිසා පීඩා විඳින අක්ෂි රෝග අතුරින් ප්‍රධානතම රෝගයක් වශයෙන් ග්ලුකෝමා තත්වය පෙන්වා දිය...