ආසාධිත මදුරුවකු රෝග වාහකයෙක් ලෙස ක්‍රියා කරන වෛරස් රෝගයක් ලෙස සරලව ඩෙංගු රෝගය හඳුන්වා දියහැක. ඩෙංගු...