කොවිඩ් 19 වසංගත සමය තුළදී ලෝක සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුව මෙන්ම සැමට සමාන වූ සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබා...