කොවිඩ් සමග දිවි ගෙවන්න සිදු වෙලා වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් ගතවුනත් තාමත් විවිධාකාර විකෘති තත්වයන් ඔස්සේ...