මේ වනවිට අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 75ක පමණ මෙම රෝගය ව්‍යාප්තව පවතින අතර 16,000කට අධික...