ලෙඩ නොවී යහපත් සෞඛ්‍යය තත්ත්වයක් පවත්වා ගන්න ඕනම දෙයක් තමයි විවේකය කියන්නේ.අපි එදිනෙදා ජීවිතයේ විවේකය පවත්ව...