හෘදයාබාධයකදී කෙරෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම මොනවාද? වෛද්‍ය ගෝඨාභය රණසිංහ මහතා විසින් පැහැදිලි කිරීමක්. Doc990 වෙතින් ඔබට පණිවිඩයක්