හෘදයාබාධ වළක්වා ගැනීමට කළ යුතු දේ පිළිබඳව සියලුදෙනාම දැන සිටිය යුතු අතර ඊට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු වේ. Doc990 වෙතින් ඔබට පණිවිඩයක්